Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden

1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met alle ondernemingen, instellingen, personen en Verborgen glimlach.

1.2. Alle opdrachten worden slechts op de navolgende condities uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en zulks door Verborgen glimlach schriftelijk is bevestigd.

1.3. De opdrachtgever erkent de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan Verborgen glimlach van welke aard dan ook.

1.4. Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige algemene voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan een opdracht tenzij wederom telkenmale schriftelijk bevestigd.

1.5. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Verborgen glimlach met haar opdrachtgevers te sluiten overeenkomsten en de daaruit voortvloeiende verbintenissen. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Onder opdrachtgever wordt verstaan een ieder die aan Verborgen glimlach een opdracht verstrekt, dan wel enige overeenkomst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit.

 

2. Prijzen

2.1. Alle aanbiedingen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend. Dit geldt ook voorkomende afbeeldingen, maten en gewichten. Aan vergissingen en veranderingen kunnen door opdrachtgever geen rechten worden ontleend. Het bij de bestelling door opdrachtgever genoemde bestelnummer is in voorkomende gevallen van doorslaggevend belang bij de levering van artikelen.

2.2. Alle door Verborgen glimlach opgegeven prijzen zijn exclusief BTW. Verzendkosten/ porto worden aan opdrachtgever in rekening gebracht tegen regulier tarief. Verzending geschiedt op risico van de opdrachtgever.

Indien opdrachtgever weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Verborgenglimlach gerechtigd de goederen op te slaan voor rekening en risico van de opdrachtgever.

2.3. De prijzen in de offertes zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveelheden.

 

3. Opdrachten

3.1. Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan alle Verborgen glimlach met het oog op de uitvoering van deze opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden indien Verborgen glimlach dit wenst. Na het verstrijken van de helft van de levertijd is annuleren niet meer mogelijk tenzij in overleg met Verborgen glimlach anders wordt overeengekomen.

3.2. Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of ontvangst van de opdracht kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht.

3.3. Wijzigingen en/of annuleringen van gegeven opdrachten binden Verborgen glimlach eerst na schriftelijke acceptatie.

3.4 Indien er voor de voltooiing van werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven is, is dit nimmer de fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever Verborgen glimlach schriftelijk in gebreke te stellen. Verborgen glimlach dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

 

4. Uitvoering van een opdracht

4.1. Alle goederen worden zo snel mogelijk vervaardigd en geleverd en Verborgen glimlach zal de grootst mogelijke zorg besteden aan de uitvoering van de opdracht. Oponthoud of vertraging in de uitvoering is niet voor rekening van Verborgen glimlach, tenzij door haar grove schuld of opzet veroorzaakt.

4.2. Overschrijding van de uitvoeringstermijn voorzover deze schriftelijk is overeengekomen bij de aanvaarding van de opdracht door Verborgen glimlach, ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en zal de opdrachtgever evenmin het recht geven ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding te vorderen. Ook indien Verborgen glimlach haar verplichtingen opschort, bijvoorbeeld indien opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt.

4.3. Door Verborgen glimlach geleverde goederen blijven eigendom van Verborgen glimlach totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. Opdrachtgever zal de hem geleverde goederen, zolang geen volledige betaling heeft plaatsgevonden, niet vervreemden, verpanden of op welke wijze of titel dan ook buiten zijn macht brengen. Onverminderd de overige rechten van Verborgen glimlach in deze algemene voorwaarden is Verborgen glimlach gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de geleverde goederen te (doen) demonteren en tot zich te nemen. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van Verborgen glimlach en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens Verborgen glimlach onmiddellijk opeisbaar zijn.

4.4. Adressen van opdrachtgevers worden door Verborgen glimlach in een geautomatiseerd bestand opgenomen. Na schriftelijk bezwaar van een opdrachtgever zal verwijdering van de gegevens plaatsvinden.

 

5. Betalingen

5.1. Betaling dient direct te geschieden bij aankoop doch binnen 3 dagen, op een door Verborgen glimlach aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

5.2 Verborgen glimlach behoudt het recht orders op vooruitbetaling te leveren.

5.3. Na het verstrijken van 3 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment in verzuimtreden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 3% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

5.4 Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door haar aan Verborgen glimlach verschuldigde bedrag en dat bezwaren tegen de hoogte van een factuur de betalingsverplichtingen niet opschorten.

5.5. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Verborgen glimlach moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten belopen tenminste 15% van het betrokken bedrag met een minimum van € 230,-.

 

6. Intellectuele eigendom

6.1. Alle door Verborgen glimlach verstrekte stukken, zoals ontwerpen, foto’s, enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verborgen glimlach worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis aan derden gebracht.

6.2. Verborgen glimlach behoudt zich tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

7. Retourneren

7.1. Het is niet mogelijk om het mondkapje te retourneren in verband met hygiëne.

 

8. Aansprakelijkheid

8.1. Verborgen glimlach draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan tengevolge van eigen opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door Verborgen glimlach te verrichten werkzaamheden of een evenredig deel daarvan en slechts voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering is gedekt en tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd.

8.2. Opdrachtgever is gehouden Verborgen glimlach schadeloos te stellen voor en te vrijwaren tegen alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen Verborgen glimlach instellen terzake van schade ontstaan door de uitgevoerde diensten.

8.3. Verborgen glimlach aanvaardt generlei aansprakelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken. Verborgen glimlach zal ook in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte schade, die mocht ontstaan door niet, niet-juiste of niet tijdige uitvoering van de opdracht.

8.4 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, hebben wij ingeval van overmacht het recht om, naar keuze van, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst onder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat wij tot enige vergoeding van de schade gehouden kunnen worden.

Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan ons kan worden toegerekend omdat zij niet te wijten is aan onze schuld en noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor onze rekening komt. Overmacht schorst de verplichtingen voortvloeiende uit deze overeenkomst voor de afnemer niet.

 

9. Geschillen

9.1. Op alle overeenkomsten en transacties van Verborgen glimlach is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

9.2. Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen dan ook worden onderworpen aan het oordeel van een Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen. Bevoegde rechtbank is de rechtbank te Utrecht.

 

10. Het Verdrag der Verenigde Naties

10.1 Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (het Weens koopverdrag) is niet van toepassing.

 

11. Slotbepaling

11.1. In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij Verborgen glimlach.